گنجشک مصری

حکایت ما و آن گنجشک مصری

حکایت ما و آن گنجشک مصری

چند سال پیش، یک بار که از کانال همیشه سوئز رد شدیم، صبح از خواب بلند شدیم و دیدیم یک گنجشک روی کشتی آمده و شب را خوابیده و صبح بیدار شده و دیده وسط یک عالمه آب است که تا چشم آدمیزاد کار می‌کند (چشم گنجشک را نمی‌دانم) چیزی دیده نمی‌شود.