پزشک کشتی

سیزده سوءتفاهم درباره‌ی کشتی و کشتیرانی

سیزده سوءتفاهم درباره‌ی کشتی و کشتیرانی

دریانوردی، از آن دست مشاغلی نیست که همه با آن آشنا باشند. اندک بودن مرزهای آبی کشور وسیع ایران نیز مزید بر علت شده و این‌گونه است که آگاهی عمومی چندانی از کشتی و کشتی‌رانی وجود ندارد.