وزارت ارشاد

آزادی مطلوب ما

آزادی مطلوب ما

مایکل اوکشات از عقل‌گرایی و مشارکت مدنی در جامعه سخن گفت و فریدریش هایک نظریه‌ی «نظم خودانگیخته» را مطرح کرد. اما ما خودمان استاد صفار هرندی را داریم.