نامه

متن نامه‌ی افشاشده‌ی وزارت فلان

متن نامه‌ی افشاشده‌ی وزارت فلان

تولید این نامه‌ی مستقیم محرمانه‌ی خیلی فوری، با تمام مهرها و جوانب آن، نزدیک نیم ساعت طول کشید و تازه بخشی از این زمان، صرف تابلو کردنش شد.