دکتر سروش

چرا نباید آثار سروش را بخوانیم؟!

چرا نباید آثار سروش را بخوانیم؟!

این مطلب را قبلاً نوشته بودم و در زادروز تولد دکتر عبدالکریم سروش (با یک روز تأخیر)، به سراغش آمدم و با کمی تغییر، دوباره جلوی دیده‌ها قرارش دادم.