دلفین

آیا کوسه‌ها واقعاً از دلفین‌ها می‌ترسند؟

آیا کوسه‌ها واقعاً از دلفین‌ها می‌ترسند؟

دلفین‌ها بی‌دلیل یا حتی با دلیل و به قصد شکار، به کوسه‌ها حمله نمی‌کنند و دلیلی ندارد کوسه‌ها از دلفین‌ها بترسند و در آبی که دلفین هست آفتابی نشوند