دزدی دریایی

اینفوگرافی: مقابله با دزدی دریایی در کشتی‌های تجاری

اینفوگرافی: مقابله با دزدی دریایی در کشتی‌های تجاری

تا پیش از سال ۱۳۸۷، پدیده‌ی دزدی دریایی بیشتر مفهومی انتزاعی بود. دزدی‌های گزارش‌شده، اغلب به طناب و سطل‌های رنگ محدود می‌شدند و پیش نمی‌آمد که کشتی را با پرسنل و بار آن، یکجا به گروگان برند.